0

ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ ﻟﻮﺳﯿﺪوم

ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﻧﻤﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد، ﺷﺎﻧﺲ، ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﺣﺘﯽ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎرچ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻪ و ﮐﺒﺪ، ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ، آﺳﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﮔﺎﻧﻮدرﻣﺎ داراي ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع اﺳﺘﺮول ﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ ﻫﺎ، ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻫﺎ، ﺗﺮي ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ و ﻣﻼﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﻫﺎ و ﺗﺮي ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﭙﻮر اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺪام ﺑﺎرده و ﻣﯿﺴﻠﯿﻮم داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮروي اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎرچ داروﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و داروﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه از آن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

برای اطلاعات بیشتر درباره قارچ گانودرما این مقاله را دانلود کنید
چرا گانودرما پادشاه گیاهان است؟

چرا گانودرما پادشاه گیاهان است؟

با استفاده از گیاه جاودانگی، بدنی سالم داشته باشید و طول عمر خود را افزایش دهید

حتماً شما هم مثل ما و بسیاری از افراد دیگر به دنبال چیزی می گردید که با استفاده از آن دغدغه و فکر بیمار شدن را از خود دور نموده و شادابی و سلامتی را جایگزین کنید. ممکن است به این فکر کنید که چنین چیزی امکان پذیر نیست. ولی نه واقعا اینطور نیست و این اتفاق به طرز معجزه آسایی افتاده است. خداوند بزرگ در این دنیا گیاهانی را خلق کرده که مواد موجود در آنها توانایی این را دارند که بدن انسان را تقویت نموده و در برابر بیماریها مقاومت جسمی او را بالا ببرند.

آیا می‌دانید نام دیگر قارچ گانودرما پادشاه گیاهان دارویی است؟

قارچ گانودرما چیست؟

قارچ گانودرما که نام علمی آن Ganoderma Lusidum است جز گونه قارچ های قرمز است و در گروه گیاهان دارویی قرار دارد. گانودرما قارچی

خواص درمانی قارچ گانودرما

خواص درمانی قارچ گانودرما

 •  درمان آکنه و جوش صورت
 •  جوان سازی پوست صورت
 • تقویت و افزایش رشد مو
 • درمان ریزش مو
 • درمان دیابت و قند خون
 • لاغری و کاهش وزن
 • تنظیم تیروئید
 • درمان سردرد شدید میگرنی
 • درمان انواع سرطان
 • درمان استرس، اضطراب و افسردگی
 • درمان بیماری های قلبی و عروقی، سکته قلبی
 • کاهش فشار خون بالا
 • سم زدایی و پاک سازی کبد
 • پاک سازی مثانه و دستگاه ادراری
تاثیر قارچ گانودرما بر دیابت

تاثیر قارچ گانودرما بر دیابت

طی تحقیقاتی که در دانشگاه کینکی انجام شد این موضوع به اثبات رسید که قارچ گانودرما علاوه بر خاصیت مشابه انسولینی که دارد به پانکراس نیز کمک می کند تا انسولین مورد نیاز بدن را تولید کند. همچنین جذب انسولین را در بدن به حداکثر خودش می رساند. بنابراین با توجه به نتایج این تحقیقات قارچ گانودرما علاوه بر این که می تواند در کنترل دیابت نقش بسیار موثری داشته باشد، از طرف دیگر می‌تواند راهی برای درمان آن نیز باشد. البته با توجه به اینکه این دارو داروی گیاهی و در واقع قارچی می باشد نیاز به زمان بیشتری برای تاثیر گذاری بهتر دارد. بنابراین با توجه به مسائلی که مطرح شد مصرف این قارچ به عنوان مکمل دارویی در کنار سایر درمانها به شدت توصیه می‌شود و می‌توانیم نتایج مطلوبی را در این زمینه از مصرف این قارچ بگیریم چرا که عوارض داروهای شیمیایی را نیز ندارد.

به صورت کلی قند از طریق غذا وارد معده ما شده و در بدن تبدیل به گلوکز شده که این گلوکز وارد خون ما می ‌شود. در صورتی که جزایر لانگرهانس در لوزالمعده یا پانکراس ما انسولین کافی را تولید کنند، غلطفت این گلوکز در خون تنظیم می شود. اگر بیشتر از حد لازم انسولین ترشح شود قند خون پایین آمده و اگر کمتر از حد لازم انسولین ترشح شود قند خون بالا می رود و این اتفاقی است که برای بیماران دیابتی می‌افتد. این قند بالا می تواند مشکلات متعددی را برای بیماران دیابتی ایجاد کند. بنابراین در درمان دیابت کاری که می بایست انجام شود این است که جزایر لانگرهانس پانکراس تقویت شده تا به میزان کافی انسولین ترشح کنند که گلوکز موجود در خون تنظیم شود.

نظرات مشتریان

برای ما کیفیت خیلی مهمه و همیشه از کیفیت و اثربخشی قارچ گانودرما راضی بودیم با وجود اینک چربی و آنزیمهای کبدم گرید 3 بود خوشبختانه بعد از مصرف سه ماه از قارچ گانودرما خیلی بهتر شدم و تشکر میکنم از کلینیک سلامت محور گانودرما نور :)

مژده مهدوی

5 ساله مشکل پسوریازیس داشتم و به لطف خدا با مصرف قارچ گانودرما این مسئله حل شد و طی چهار ماه کاملا درمان شدم باتشکر از محصولات خوبتون که واقعا معجزه میکنه

سعید محمدی

از خریدم خیلی راضی هستم و کیفیت محصول بسیار عالی بود. همچنین سفارش رو خیلی سریع ارسال کردند.

مهدی اردلان

به خاطر مشکلات هورونی که داشتم ریزش موهام زیا بود و همچنین صورت و بدنم پر از اکنه بود که با مصرف گانودرما هورمونهام تنظیم شد الان ریزش موهام قطع شده و جوش و آکنه ندارم.خیلی ممنونم از راهنماییتون :)

مهسا احمدی